Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3337/TCT-QLN
V/v: khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3508/CT-TKN ngày 10/04/2007 và công văn số 6096/CT-TKN ngày 28/6/2007 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn kê khai quá hạn của Công ty cổ phần dược phẩm OPC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Cục thuế và Công ty thì: Công ty TNHH Tín Anh có thực hiện thi công hệ thống sản xuất cồn tinh chế cho Công ty dược phẩm OPC (Cty CP dược phẩm OPC), đã xuất hóa đơn GTGT số 0032371 ngày 06/07/2006 nhưng trong quá trình nghiệm thu có sự không đồng bộ nên đến ngày 02/02/2007 mới thực hiện bàn giao sản phẩm và làm thủ tục nhập kho vào Cty CP dược phẩm OPC. Tại thời Điểm đó, hóa đơn số 0032371 ngày 06/07/2006 của Cty CP dược phẩm OPC kê khai, khấu trừ đã quá thời hạn quy định. Bên cung cấp dịch vụ (Công ty TNHH Tín Anh) đã kê khai, nộp đủ thuế GTGT đối với hóa đơn số 0032371 ngày 06/07/2006 xuất cho Cty CP dược phẩm OPC.

Theo hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT và xét tình hình cụ thể của Cty CP dược phẩm OPC đã nêu trên đây, để tạo Điều kiện giải quyết khó khăn về vốn cho doanh nghiệp. Được sự đồng ý của Bộ Tài chính về việc xử lý khấu trừ thuế đối với hóa đơn GTGT kê khai chậm, Tổng cục Thuế nhất trí với đề nghị của Cục Thuế giải quyết cho Cty CP dược phẩm OPC được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của hóa đơn số 0032371 ngày 06/07/2006. Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính về việc chậm kê khai, khấu trừ thuế.

Đối với các trường hợp xem xét khấu trừ của các hóa đơn kê khai quá hạn, đề nghị Cục thuế TP Hồ Chí Minh thực hiện thẩm định và có ý kiến theo nội dung đã hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính và công văn số 1943/TCT-DNNN ngày 22/05/2007 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP dược phẩm OPC;
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến