Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3337/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục hải quan đối với hàng TN-TX

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư (Imexin) 62 Giảng Võ, Tp. Hà Nội

Trả lời công văn số 116/XNK ngày 20/6/2006 của Công ty đề nghị cho biết đối với lô hàng tạm nhập – tái xuất đăng ký mở tờ khai tạm nhập và tờ khai tái xuất ngay tại cửa khẩu tạm nhập (cửa khẩu nhập khác cửa khẩu xuất) có áp dụng quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 927/QĐ-BTC ngày 25/5/2006 hay không? Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với lô hàng tạm nhập – tái xuất nếu doanh nghiệp đăng ký mở tờ khai tạm nhập và tờ khai tái xuất ngay tại cửa khẩu tạm nhập, thì thủ tục hải quan áp dụng như thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu nhưng hồ sơ hải quan không có đơn chuyển cửa khẩu, Biên bản bàn giao thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 2 công văn số 2807/TCHQ-GSQL ngày 26/6/2006 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố
(để biết và thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu