Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 3330/TCT-CS
V/v:Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:Công ty TNHH Shing Da Quốc Tế

Trả lời công văn số 01-03/CV-SD ngày 16/4/2007 của Công ty TNHH Shing Da Quốc Tế đề nghị hướng dẫn về thuế liên quan đến chuyển nhượng cổ phiếu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.1, Mục III, Thông tư số 100-2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán quy định:

Các tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập gồm các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình, hoạt động kinh doanh trên mọi lĩnh vực (trừ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ) có thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, như doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức kinh tế của các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội, xã hội – nghề nghiệp tham gia đầu tư chứng khoán; hoạt động đầu tư chứng khoán tại các tổ chức này là hoạt động tài chính, do vậy, thu nhập từ đầu tư chứng khoán trong kỳ tỉnh thuế phải gộp chung với thu nhập từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định chung.

Thu nhập chịu thuế từ đầu tư chứng khoán trong kỳ tính thuế được xác định bằng tổng giá trị chứng khoán bán ra trong kỳ trừ (-) tổng giá mua chứng khoán được bán ra trong kỳ trừ (-) chi phí mua bán chứng khoán cộng (+) lãi trái phiếu từ việc nắm giữ trái phiếu. Khoản thu nhập chịu thuế này không bao gồm phần lợi tức được chia đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở khâu trước và lãi trái phiếu thu được từ các loại trái phiếu thuộc diện miễn thuế theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định trên thì việc xác định ưu đãi thuế TNDN dối với Khoản thu nhập từ mua, bán cổ phiếu của Công ty TNHH Shing Da Quốc tế được xác định như sau:

- Trường hợp Công ty TNHH Shing Da Quốc tế đang trong thời gian được hưởng chế độ ưu đãi thuế TNDN theo diện Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thì ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN được áp dụng đối với toàn bộ thu nhập chịu thuế của cơ sở kinh doanh, bao gồm cả thu nhập từ mua, bán cổ phiếu.

- Trường hợp Công ty TNHH Shing Da Quốc tế đang trong thời gian được hưởng chế độ ưu đãi thuế TNDN theo diện Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô sản xuất thì ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN áp dụng đối với phần thu nhập chịu thuế tăng thêm do đầu tư mới, mở rộng sản xuất mang lại, phần thu nhập thu được từ mua, bán cổ phiếu không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Shing Da Quốc Tế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Cục thuế TP.HCM;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương