Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3329/TCT-CS
V/v: Cấp mã số thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC

Trả lời công văn số 77/CV-ACC ngày 14/06/2007 của Công ty Kiểm toán và Kế toán ACC đề nghị hướng dẫn về việc cấp mã số thuế đối với nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thực hiện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ và kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định của Luật thuế TNDN thì việc đăng ký cấp mã số thuế như sau:

Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện việc đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế địa phương nơi đặt văn phòng Điều hành của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài để được cấp mã số thuế. Về thủ tục, hồ sơ đăng ký thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 1, Mục I, Phần C, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 và Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.

2. Đối với trường hợp nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện chế độ kế toán tại Việt Nam nêu tại Điểm 3 Mục I Phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính nhưng kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và kê khai, nộp thuế TNDN theo phương pháp ấn định thì Nhà thầu chính nước ngoài phải đăng ký kê khai thuế và nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế địa phương nơi nhà thầu đóng trụ sở chính. Về thủ tục, hồ sơ đăng ký thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 1, Mục I, Phần C, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 và Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC biết và thông báo cho các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cấp mã số thuế theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương