Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3329/TCHQ-KTTT
V/v: hoàn thuế truy thu    

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 05/07/TM-DV ngày 05/07/2006 của chi nhánh Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Hà Nội về việc đề nghị được hoàn thuế truy thu mặt hàng xe tải bồn nhập khẩu thuộc tờ khai hải quan số 382/KVII-NKDO ngày 13/08/1998. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 8/5/2006 Bộ Tài chính đã có quyết định số 1889/QĐ-BTC về việc miễn truy thu thuế nhập khẩu mặt hàng xe tải bồn nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 382/KVII-NKDO ngày 13/08/1998 của Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Hà Nội.

Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quyết định 1889/QĐ-BTC nêu trên của Bộ Tài chính đê giải quyết hoàn lại tiền thuế truy thu cho doanh nghiệp theo quy định. Trường hợp nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị báo cáo về Tổng cục Hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CN Công ty TM&DV TH Hà Nội;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 

Đặng Thị Bình An