Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3328/TCT-CS
V/v: thuế GTGT đối với đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 770/CT-TTr2 ngày 13/6/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về việc thuế GTGT đối với đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 2 Mục II phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC về thuế GTGT hướng dẫn:”Cơ sở đại lý bán hàng theo các hình thức phải kê khai và nộp thuế GTGT đối với hàng hóa bán đại lý và tiền hoa hồng thu được từ đại lý”

Căn cứ hướng dẫn trên, các đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định. Căn cứ và phương pháp xác định số thuế GTGT phải nộp được quy định tại Điểm 2.2 và 2.3 Mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Phước được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương