Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3327/TCHQ-KTTT
V/v: thuế NK hàng đầu tư NN.

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Công nghiệp KYB Việt Nam
(Khu Công nghiệp Thăng Long, Đông Anh – Hà Nội)
- Cục Hải quan TP. Hà Nội

Trả lời công văn không số đề ngày 18/5/2006 của Công ty TNHH KYB Việt Nam v/v miến thuế nhập khẩu đối với hàng đầu tư nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Theo quy định tại Điểm 6, Điều 16, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính Phủ hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại phụ lục I hoặc phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính Phủ bao gồm: Thiết bị, máy móc; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và công nghệ xác nhận; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thuỷ được miễn thuế nhập khẩu.

Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế đổi mới công nghệ.

2- Ngày 20/6/2006 Bộ Thương mại có  công văn số 3796/TM-KHĐT về xác nhận miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài.

Theo đó, đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép trước ngày 01/1/2006, cơ quan Bộ Thương mại uỷ quyền tiếp tục thực hiện duyệt đăng ký kế hoạch nhập khẩu và xác nhận miễn thuế nhập khẩu hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp.

3- Trường hợp của công ty TNHH KYB Việt Nam được Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Khu chế xuất cấp Giấy phép đầu tư và Giấy phép Điều chỉnh trước ngày 01/1/2006, nếu được Ban Quản lý các Khu công nghiệp xác nhận miễn thuế nhập khẩu dây chuyền mạ để tạo tài sản cố định thì được miễn thuế nhập khẩu.

Yêu cầu công ty liên hệ với Cục Hải quan TP. Hà Nội, để được xem xét, xác định cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH KYB Việt Nam và Cục Hải quan TP. Hà Nội được biết, thực hiện.Nơi nhận
:
- Như  trên ;
- Lưu VT, KTTT
 
 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 

Đặng Thị Bình An