Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3322/TCHQ-KTTT
V/v: thời hạn nộp thuế và giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:    

-Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
-Công ty TNHH Công nghệ Đông Hải
(Số 20, Thể Giao, Tp. Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 060705-TCHQ ngày 5/07/2006 của Công ty TNHH Công nghệ Đông Hải xin ân hạn thuế đối với lô hàng nhập khẩu phục vụ dự án giáo dục, đào tạo. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đang xem xét, giải quyết hồ sơ xin miễn thuế nhập khẩu thiết bị phục vụ dự án giáo dục, đào tạo của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 5131/NK/KD/GL ngày 5/5/2006, số 6963/NK/KD/GL ngày 20/6/2006 tại Chi cục Hải quan Gia Lâm – Cục Hải quan Hà Nội; TK số 4843/NK/KD/KVIII ngày 12/5/2006, số 5712/NK/KD/KVIII ngày 7/6/2006 tại Chi cục Hải quan KVIII-Cục Hải quan Hải Phòng do Công ty TNHH Công nghệ Đông Hải trúng thầu nhập khẩu.

Do vậy, trong thời gian chờ giải quyết, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đồng ý áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượng chấp hành tốt pháp luật về thuế và không áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với các lô hàng tiếp theo của Công ty TNHH Công nghệ Đông Hải đến ngày 30/8/2006 với Điều kiện ngoài số nợ thuế thuộc bốn tờ khai nêu trên, Công ty đáp ứng đầy đủ các quy định về đối tượng chấp hành tốt pháp luật thuế nêu tại Mục III, Phần C, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Công ty TNHH Công nghệ Đông Hải biết và phối hợp thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 

Đặng Thị Bình An