Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3321 TCT/NV5
V/v Thuế TNCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2003

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Trả lời công văn số LKT/12072/12001 ngày 20 tháng 08 năm 2003 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam về vấn đề xác định thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 4.1.2.2.b, mục IV, Phần III, Thông tư số 05/2002 TT-BTC ngày 17/01/2002 của Bộ Tài chính hương dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thuế thu nhập đối với thu nhập không thường xuyên của người nước ngoài được kê khai quyết toán theo tiêu thức cư trú. Các cá nhân có trách nhiệm kê khai chính xác số ngày có mặt tại Việt Nam thu nhập chịu thuế để tính thời gian cư trú và tính thuế thu nhập phải nộp tại Việt Nam.

Trường hợp hai năm tính thuế đầu tiên, người nước ngoài đã được xác định là đối tượng cư trú của Việt Nam thì thời gian tiếp theo người nước ngoài đó phải kê khai nộp thuế TNCN theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần tính đến ngày rời khỏi Việt Nam.

Tổng cục thuế thông báo để Công ty TNHH Enst & Young Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến