Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3320/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế xe ô tô đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục hải quan TP. Hồ Chí Minh 

Qua rà soát mẫu báo cáo xác định giá tính thuế xe ô tô đã qua sử dụng theo công văn số: 1896/TCHQ-KTTT ngày 03/5/2006, Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo cơ sở, căn cứ, phương pháp xác định trị giá, cách tính toán để xác định trị giá các loại xe sau:

Xe TOYOTA CAMRY XLE do Mỹ sản xuất 2005, dung tích 3.0 đã qua sử dụng có giá khai báo là: 10.000,00 USD/c; giá xác định lại là: 11.000,000 USD/c.

Xe HONDA ODYSSEY EX do Canada sản xuất 2001, dung tích 3.5 đã qua sử dụng có giá khai báo là: 5.800,00 USD/c; giá xác định lại là: 9.000,00 USD/c.

Xe HONDA ODYSSEY EX do Mỹ sản xuất 2003, dung tích 3.5 đã qua sử dụng có giá khai báo là: 5.800,00 USD/c; giá xác định lại là: 13.000,00 USD/c.

Xe 2 chỗ do Đức sản xuất 2004, dung tích 698cc, hiệu SMART ROADTER có giá khai báo là: 1.080,00 USD/c; giá xác định lại là: 4.000,00 USD/c.

Xe 2 chỗ do Đức sản xuất 2005, dung tích 698cc hiệu FORTOW COUPE PASSION có giá khai báo là: 1.080,00 USD/c; giá xác định lại là: 3.000,00 USD/c.

Các mức giá xác định nêu trên đều thấp hơn so với các loại xe tương tự đã qua sử dụng xác định giá trước đó và chưa phù hợp với hướng dẫn tại điểm 2 thông báo số: 2648/TB-TCHQ ngày 16/6/2006 của Tổng cục Hải quan. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tổ chức rút kinh nghiệm, chấm dứt tình trạng xác định giá không phù hợp với các thông tin dữ liệu hiện có.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 

 
Đặng Thị Bình An