Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3319/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế xe ô tô NK

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh 

Trả lời công văn số: 2201/HQTP-GTT ngày 05/7/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về một số vướng mắc khi xác định giá tính thuế đối với mặt hàng xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Các trường hợp vướng mắc nêu tại Điểm 1, Điểm 2, Tổng cục đã hướng dẫn tại thông báo số: 2648/TB-TCHQ ngày 16/6/2006. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ nội dung hướng dẫn tại thông báo nêu trên để thực hiện.

2. Đối với vướng mắc tại Điểm 3, thực hiện chính sách về giá, thuế như đối với loại xe mới theo quy định hiện hành. Do vậy, giá tính thuế được xác định trên cơ sở giá xe mới. Việc khuyến mại, giảm giá phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

3. Đối với trường hợp xe bị tai nạn và đã được sửa chữa tại nước ngoài nêu tại Điểm 4, phải có xác nhận trên giấy CERTIFICATE OF TITLE chứng minh xe đã bị tai nạn đồng thời phải thể hiện rõ tình trạng xe bị tai nạn trên hồ sơ hải quan khi nhập khẩu bao gồm: hợp đồng ngoại thương, khai báo trên tờ khai hải quan, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa của cơ quan Hải quan, kết quả kiểm tra của đăng kiểm, tờ khai nguồn gốc,… mới được khấu trừ. Mức khấu trừ cụ thể căn cứ vào tình trạng thực tế của xe khi nhập khẩu.

4. Việc xem xét khấu trừ một số yếu tố như: số km đã chạy, cấp độ số lượng,… khi xác định giá tính thuế phải căn cứ vào tình trạng thực tế của xe khi nhập khẩu đối với từng trường hợp cụ thể, hồ sơ nhập khẩu và khai báo của người nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, không thể ấn định chung mức khấu trừ cho tất cả các trường hợp.

5. Option là một trong những tiêu chí để xác định giá tính thuế đối với mặt hàng xe ô tô đã qua sử dụng dưới 16 chỗ nhưng không phải là tiêu chí bắt buộc khi đăng kiểm. Do vậy, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ theo kết quả kiểm tra của kiểm hóa viên xác nhận có option để xác định giá tính thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 
 
 Đặng Thị Bình An