Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3303/TCT-KK
V/v: Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp 2005, 2006

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7213/CT-KT1 ngày 24 tháng 07 năm 2007 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh V/v Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp 2005, 2006; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ số liệu do doanh nghiệp đề nghị Điều chỉnh; căn cứ Báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm 2005, 2006; Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra tính chất và tính hợp pháp của các Khoản chi; đối chiếu với quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003, Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn 1766/TCT-ĐTNN ngày 19/05/2006 của Tổng cục Thuế, nếu những Khoản chi phí theo báo cáo Điều chỉnh số liệu của Doanh nghiệp là những chi phí đã thực chi để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định thì Doanh nghiệp được tính vào chi phí để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Để xác định đúng doanh thu và thuế của các đối tượng có liên quan cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các Doanh nghiệp này, yêu cầu Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra xác minh các tổ chức, cá nhân cung cấp các loại hàng hóa, dịch vụ đầu vào cho các doanh nghiệp trên đây như các Công ty tư vấn, Dịch vụ, thuê Văn phòng, quảng cáo trưng bày sản phẩm… để thu đủ thuế theo Luật định; nếu phát hiện có sự khai man trốn thuế hoặc sử dụng hóa đơn không đúng thì xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của Pháp luật, đồng thời không chấp nhận cho Doanh nghiệp kê khai Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp 2005, 2006.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo Tổng cục Thuế để xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Ban PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến