Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

*******

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

 

Số: 3302/TCT-KK

V/v: cung cấp số liệu

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-NHNN-BKH&ĐT-BTC-BTM ngày 14/06/2007 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện lập và phân tích cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam (biểu số 2.5), Tổng cục Thuế xin cung cấp số thu thuế nội địa quý I, quý II, 6 tháng năm 2007 của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thuế thu nhập thường xuyên của người lao động nước ngoài ở Việt Nam như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu

Năm 2007

Quý I

Quý II

6 tháng

1. Thu từ khu vực DN có vốn ĐTNN ở VN

5.951.470

8.570.544

14.522.014

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.440.424

3.532.816

4.973.240

- Thuế tài nguyên

6.157

8.493

14.650

- Thu về khí thiên nhiên

285.284

263.163

548.447

- Thuế giá trị gia tăng

2.578.752

2.945.517

5.524.269

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

1.580.521

1.756.802

3.337.323

- Thuế môn bài

15.071

2.093

17.163

- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước, MB

43.920

57.044

100.964

- Thư tiền phạt và thu khác

1.341

4.617

5.958

2. Thuế TN TX của người LĐ NN ở VN

693.792

642.993

1.336.785

Kính chuyển Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KK.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Văn Huyến