Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3301/TCT-KK
V/v: kê khai khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1637/CT-QLKK&KKT ngày 09/7/2007 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn việc khấu trừ thuế Giá trị gia tăng (GTGT) hóa đơn kê khai chậm của Công ty TNHH Công trình Cơ Tướng Long Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Công ty TNHH Công trình Cơ Tướng Long Việt Nam vì lý do khách quan nên các hóa đơn GTGT đầu vào của Công ty số 0025330 ký hiệu HQ/2005N, số 0025331 ký hiệu HQ/2005N, số 004541 ký hiệu số MB/2005N và số 0045217 ký hiệu số MB/2005N phát sinh tháng 08/2005 và tháng 09/2005 đã kê khai quá thời hạn 03 tháng; Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra và xác định bên bán là Công ty HH CN Kiến Hằng và Doanh nghiệp tư nhân Toyota Biên Hòa đã kê khai, nộp thuế GTGT của hóa đơn này.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn quá thời hạn 3 tháng và tình hình thực tế tại Công ty; Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thông báo vào đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai giải quyết cho Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn GTGT nêu trên với số tiền thuế là 45.071.357 đồng. Đồng thời Cục Thuế xử phạt vi phạm hành chính về kê khai thuế đối với Công ty.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Công ty TNHH Công Trình Cơ Tướng Long Việt Nam;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến