Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3300 TCT/NV6
V/v doanh thu thu hộ

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Đức Minh
(54 Lê Văn Hưu - Quận Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội)
-
Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 030901/CV-DM ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Công ty TNHH Đức Minh hỏi về việc tính vào doanh thu tính thuế của Công ty khoản tiền cước vận tải quốc tế thu hộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 27 tháng 10 năm 2000 Tổng cục Thuế đã có công văn số 4816 TCT/NV6 trả lời về chính sách thuế trong trường hợp Công ty TNHH Đức Minh làm đại diện cho Tập đoàn Fritz có trụ sở tại Thái Lan, trong công văn đã nêu: “... Đối với những lô hàng phải thu hộ tiền cước vận chuyển quốc tế thì Công ty sử dụng hoá đơn GTGT nhưng dòng thuế suất và tiền thuế GTGT không ghi và gạch chéo; hoá đơn sử dụng để thu hộ là hoá đơn dùng để thanh toán với tập đoàn Fritz...”

Nay Tổng cục Thuế giải thích thêm như sau: Khoản “thu hộ tiền cước vận chuyển quốc tế” cho Tập đoàn Fritz không phải là doanh thu kinh doanh của Công ty Đức Minh, do đó không tính thuế GTGT và tính thuế TNDN của Công ty Đức Minh chỉ bao gồm hoa hồng (hoặc chi phí uỷ thác) do Tập đoàn Fritz trả cho hoặc kinh doanh được Tập đoàn Fritz uỷ thác và các hoạt động khác (nếu có). Tạm thời Công ty TNHH Đức Minh chưa phải kê khai nộp thuế thay cho tập đoàn Fritz đối với khoản thu hộ tiền cước vận chuyển quốc tế nêu trên nhưng phải có trách nhiệm khai báo cụ thể với cơ quan thuế quản lý để cơ quan thuế kiểm soát được toàn bộ hoạt động thu chi của Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Đức Minh được biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương