Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3296/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế theo chính sách nội địa

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi :

-Cục hải quan thành phố Hải Phòng
-Công ty TNHH  kỹ thuật số Việt Nam
(46 Tôn Đức Thắng - Quận Đống Đa – Thành phố Hà  Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số DCV-151105 ngày 15/11/2005 của Công ty TNHH Kỹ thuật số Việt Nam về việc xử lý quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm, phụ tùng cơ khí-điện-điện tử, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng kiểm tra hồ sơ gốc của lô hàng nhập khẩu tại tờ khai số 7957/NKD/KVII ngày 08/11/2004 (đã đăng ký tính thuế theo tỷ lệ nội địa hóa tại Chi cục Hải quan cửa khẩu khu vực II) của Công ty TNHH Kỹ thuật số Việt Nam, trường hợp doanh nghiệp nộp chậm báo cáo quyết toán do không thuê được cơ quan kiểm toán nhưng đến thời điểm hiện tại đã nộp báo cáo quyết toán theo quy định thì xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chậm nộp báo cáo quyết toán, nhưng cho áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hóa thực tế.

2. Trường hợp phát hiện Công ty TNHH Kỹ thuật số Việt Nam có hành vi gian lận, trốn thuế thì thực hiện truy thu thuế và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Công ty TNHH Kỹ thuật số Việt Nam được biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(7b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An