Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3295/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý truy thu thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp  

Trả lời công văn số 388/HQĐT-NV ngày 05/04/2006, số 473/CHQĐT-PNV ngày 08/5/2006 và văn bản 670/HQĐT-NV của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp xin ý kiến xử lý thuế đối với xe gắn máy nêu tại công văn số 7483/TC/CST ngày 07/07/2004, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ngày 17/07/2004, Bộ Tài chính có công văn số 7483/TC/CST về việc truy thu thuế nhập khẩu xe máy có giấy tờ hải quan giả. Công văn này hiện vẫn còn hiệu lực thi hành đối với các loại xe hai bánh gắn máy đã có đăng ký từ trước ngày 01/01/2002 nhưng giấy chứng nhận hải quan là giả hoặc bị tẩy xóa, đục lại số khung, số máy.

2. Căn cứ để chấp nhận và truy thu thuế nhập khẩu đối với loại xe này là hồ sơ do Cục thuế chuyển sang, trong đó có kết luận của cơ quan công an đối với từng hồ sơ: là xe hai bánh gắn máy đã có đăng ký từ trước ngày 01/01/2002 nhưng giấy chứng nhận hải quan là giả hoặc bị tẩy xóa, đục lại số khung, số máy, bản photocopy giấy đăng ký xe do cơ quan công an đã cấp, mức tính thuế trước bạ của xe do Cục thuế thông báo.

3. Trường hợp xe đã bị đục sửa số khung, số máy thì căn cứ số khung, số máy ghi trên đăng ký xe do cơ quan công an cấp để thực hiện truy thu thuế.

4. Vì đây là xe gian, không có hồ sơ nhập khẩu, do vậy khi kiểm tra thực tế phải lập biên bản kiểm tra ghi đầy đủ các thông tin thực tế của xe: tên hàng, chủng loại, màu sơn, dung tích động cơ, kiểu xe (nam, nữ), số khung, số máy… không mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

5. Tiền thuế truy thu xe này phải nộp theo chương đối tượng nộp thuế, loại 7, khoản 3, mục 020, tiểu mục 01.

6. Ấn chỉ sử dụng để quản lý theo dõi gồm: Quyết định truy thu, tờ khai hải quan, sổ theo dõi đối tượng nộp thuế…

7. Hệ thống dữ liệu sử dụng là hệ thống quản lý theo dõi nợ thuế theo tờ khai để cập nhật dữ liệu cho đối tượng này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(7b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 

Đặng Thị Bình An