Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3294/TCHQ-KTTT
V/v: Xác định hàng hóa nhập khẩu
tạo tài sản cố định
  

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Hòn Tre
(Số 7, Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang)
- Cục Hải Quan Tỉnh Khánh Hòa

 

Trả lời công văn số 253/CV-HTR/06 ngày 14/7/2006 của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hòn Tre về việc định hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư xây dựng Khu Công viên văn hóa và vui chơi giải trí; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Theo quy định tại Điểm 6, Điều 16, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại phụ lục I hoặc phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm: Thiết bị, máy móc; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy.

Về việc xác định hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định, để cơ quan Hải quan có cơ sở làm thủ tục miễn thuế cho doanh nghiệp có dự án khuyến khích đầu tư, Bộ Tài chính đã có ý kiến chỉ đạo lấy chuẩn mực kế toán Việt Nam theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001về việc ban hành và công bố chuẩn mực kế toán Việt Nam và Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định để xác định tài sản cố định. Theo đó, máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định phải đảm bảo tiêu chuẩn ghi nhận sau:

- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

- Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy;

- Thời gian sử dụng ước tính trên một năm;

- Có giá trị từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên.

2- Trường hợp Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hòn Tre được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 1701/UBND ngày 07/4/2006 cho dự án xây dựng Khu Công viên văn hóa và vui chơi giải trí nhập khẩu một số trang thiết bị, máy móc, vật tư trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp. Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa kiểm tra Danh Mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do doanh nghiệp tự kê khai đã đăng ký với cơ quan Hải quan và thực tế hàng hóa nhập khẩu, số trang thiết bị, máy móc, vật tư nhập khẩu phục vụ cho Mục đích của dự án Khu Công viên văn hóa và vui chơi giải trí, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam tại các Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC và Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC nêu trên thì làm thủ tục miễn thuế cho doanh nghiệp; nếu hàng hóa nhập khẩu không phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam theo các Quyết định trên thì không được hưởng ưu đãi đầu tư về hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, để tạo tài sản cố định và phải nộp thuế theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hòn Tre và Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa được biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An