Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 3293/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại mặt hàng dầu cọ

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2006

 

Kính gửi: Cục Hải quan Nghệ An

Trả lời công văn số 618/HQNA-KTSTQ ngày 22/6/2006 của Cục Hải quan Nghệ An về việc phân loại mặt hàng dầu cọ olein thô và dầu cọ sterin thô, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

a. Mã số hàng xuất khẩu ghi trên C/o mẫu D (do Indonesia cấp) doanh nghiệp xuất trình cho cơ quan Hải quan chỉ để biết, không làm căn cứ để phân loại hàng nhập khẩu. Việt Nam không chấp nhận mã số phân loại hàng hóa của nước ngoài.

b. Tổng cục có công văn số 550/TCHQ-GSQL ngày 14/2/2006 hướng dẫn thêm việc thực hiện công văn số 32/BTC-CST ngày 03/1/2006 của Bộ Tài chính gửi Bộ Công nghiệp và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn việc phân loại các mặt hàng thuộc nhóm 1511 “Dầu cọ và các phần phân đoạn của dầu cọ, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi thành phần hóa học”.

c. Mã 1511.90.90 trong biểu thuế đã rõ ràng không cần hướng dẫn; do vậy, công văn số 32/BTC-CST ngày 03/1/2006 của Bộ không đề cập.

d. Yêu cầu Cục Hải quan Nghệ An nghiên cứu kỹ văn bản về phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu và hướng dẫn liên quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Nghệ An biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc