Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 3283/TCHQ-KTTT
V/v Nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2006

 

Kính gửi: Cục Hải quan Hải Phòng

Tổng cục Hải quan đã có công văn số: 3061/TCHQ-KTTT ngày 06/7/2006 chỉ đạo việc nhập khẩu mặt hàng xe ô tô đã qua sử dụng dưới 16 chỗ ngồi của 2 Công ty TNHH Đức Cường và Doanh nghiệp tư nhân Hải Hạnh; Căn cứ báo cáo của Cục Hải quan Hải Phòng tại công văn số 3337/HQHP-PNV-T1 ngày 27/6/2006 thì việc nhập khẩu của 2 Công ty không đủ điều kiện để được xem là ô tô đã qua sử dụng theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLB-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006. Tuy nhiên, tại báo cáo số 3710/HQHP và số 3711/HQHP ngày 13/7/2006 về xác định giá tính thuế, Cục Hải quan Hải Phòng vẫn xác định giá theo loại xe du lịch đã qua sử dụng.

Yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra lại hồ sơ của 2 Công ty nêu trên, đối chiếu với các quy định hiện hành để áp dụng cho đúng đối tượng, nếu có vướng mắc gì khác với báo cáo 3337/HQHP-PNV-T1 thì phải có báo cáo Tổng cục Hải quan rõ nguyên nhân, không thực hiện tùy tiện như trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng được biết và có báo cáo cụ thể việc này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An