Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3280 TCT/NV4
V/v thuế TNDN đối với đại lý bảo hiểm

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 613 CT/QDSX ngày 21/8/2003 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về việc thuế TNDN đối với đại lý bảo hiểm,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và các văn bản hướng dẫn thi hành thì các tổ chức, cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế TNDN đều phải kê khai nộp thuế TNDN với cơ quan Thuế. Tuy nhiên, do thực tế phát sinh trường hợp các đại lý phân bố rải rác và không tự nguyện kê khai với cơ quan Thuế nên để giảm bớt khó khăn cho công tác thu, tránh thất thoát nguồn thu, Bộ Tài chính đã có công văn số 214 TC/TCT ngày 8/1/2001 yêu càu các Công ty Bảo hiểm phải khấu trừ tiền thuế TNDN trước khi trả tiền hoa hồng cho các đại lý bảo hiểm.

Vì vậy, đối với các đại lý bảo hiểm có hộ khẩu thường trú tại Nghệ An nhưng các Công ty Bảo hiểm không có trụ sở chính hoặc chi nhánh tại Nghệ An mà chỉ có văn phòng đại diện thì các đại lý đó thuộc đối tượng phải kê khai, nộp thuế TNDN với cơ quan Thuế. Trường hợp các đại lý này xuất trình được các giấy tờ làm căn cứ chứng minh Công ty bảo hiểm đã khấu trừ thuế trước khi thanh toán hoa hồng thì không phải nộp thuế TNDN đối với khoản tiền hoa hồng nhận được.

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra tình hình cụ thể để giải quyết theo quy định./.

 

 

K/T.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương