Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3277/TCHQ-KTTT
V/v: thuế NK hàng hoá nhập
khẩu tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi : Công ty Cổ phần REHAU 

Trả lời công văn số 20 CV/CT ngày 19/6/2006 của Công ty Cổ phần REHAU về việc hướng dẫn thủ tục miễn thuế máy móc, thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 6, Điều 16, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án để khuyến khích đầu tư quy định tại phụ lụcI hoặc phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ bao gồm: Thiết bị, máy móc; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và công nghệ xác nhận, phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thuỷ được miễn thuế nhập khẩu.

Trường hợp của Công ty Cổ phần REHAU, theo trình bày tại công văn số 20 CV/CT ngày 19/6/2006 nêu trên, Công ty được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 482/UBĐT ngày 31/5/2006 của UBND tỉnh Hải Dương cấp sau ngày Nghị định số 149/ 2005/NĐ-CP ngày 8/12/2006 của Chính Phủ có hiệu lực thì được miến thuế nhập khẩu theo quy định trên. Theo hướng dẫn tại Mục I, Phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài Chính, thì hồ sơ doanh nghiệp phải nộp gồm:

Danh Mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế (đối tượng nộp thuế tự chịu trách nhiệm về bản danh Mục này)

Bản cam kết sử dụng đúng Mục đích được miễn thuế của đối tượng nộp thuế;

Giấy báo trúng thầu kèm theo hợp đồng cung cấp hàng hoá (đối với trường hợp tổ chức cá nhân trung thầu nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu hàng hoá) trong đó có quy định giá trúng thầu không bao gồm thuế nhập khẩu;

Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu (nếu có).

Doanh nghiệp tự khai  Danh Mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế để tạo tài sản cố định của Dự án khuyến khích đầu tư và lập phiếu theo dõi trừ lùi (theo mẫu của cơ quan Hải quan) và đăng ký với Cục Hải quan nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính hoặc cơ quan hải quan nơi thuận tiện, trong trường hợp nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính không có cơ quan Hải quan (Danh Mục và phiếu trừ lùi lập thành 02 bản).

Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan căn cứ vào hồ sơ doanh nghiệp nộp, đối chiếu với các quy định hiện hành để thực hiện việc miễn thuế cụ thể cho từng lô hàng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần REHAU được biết./.

 

 
Nơi nhận :
- Như  trên ;
- Lưu VT, KTTT (3b).
 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

 
 
Đặng Thị Bình An