Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 3275/TCT-KK
V/v Kê khai khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4480/CT-KK&KKT ngày 09/7/2007 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn việc kê khai, khấu trừ thuế Giá trị gia tăng (GTGT) kê khai chậm của Ban quản lý dự án giảm rủi ro thủy tai tại thành phố Đà Nẵng (Ban quản lý). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, Ban quản lý vì lý do khách quan nên các hóa đơn GTGT đầu vào của Ban quản lý số 32774 ký hiệu RK/2004N, số 67686 ký hiệu BA/2003N và số 84734 ký hiệu số VV/2004N phát sinh tháng 9/2005 đã kê khai quá thời hạn 03 tháng; Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra và xác định bên bán là Xí nghiệp xây dựng số 3, Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi thủy điện Quảng Nam tại Đà Nẵng và Công ty Công trình đô thị Đà Nẵng đã kê khai, nộp thuế GTGT của hóa đơn này.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/1/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn quá thời hạn 3 tháng và tình hình thực tế tại Ban quản lý dự án: Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thông báo và đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng giải quyết cho Ban quản lý được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn GTGT nêu trên với số tiền thuế là: 259.345.841 đồng. Đồng thời Cục Thuế xử phạt vi phạm hành chính về kê khai thuế đối với Ban quản lý.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Đà Nẵng biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- BQL DA giảm rủi ro thủy tai;
- Lưu: VT, KK&KKT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến