Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3270/TCHQ–GSQL
V/v nhập khẩu vật tư, phụ tùng tàu bay khẩn cấp 

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:         

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu hàng không
(100 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội) 

Trả lời công văn số 325/CV-XNK ngày 04/7/2006 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng không về việc ghi lại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Luật Hải quan có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2002, trong đó Điều 35 quy định đối với hàng hoá xuất nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp, do vậy công văn số 1352/TCHQ-GSQL ngày 10/5/1996 của Tổng cục Hải quan đương nhiên hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2002

2. Đề nghị Công ty nghiên cứu Điều 35 Luật Hải quan, nếu xét thấy hàng hoá của công ty thuộc diện hàng hoá nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp thì liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi có hàng nhập khẩu để giải quyết thủ tục hải quan đối với lô hàng nhập khẩu theo đúng thẩm quyền và quy định tại Điều 37 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; nếu xét thấy hàng hoá của công ty không thuộc diện phục vụ yêu cầu khẩn cấp thì công ty xin phép Thủ tướng Chính phủ (theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 35 Luật Hải quan)

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Lưu VT, GSQL (03b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu