Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3268/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý ân hạn thuế 

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2006 

 

 Kính gửi:   

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
- Công ty cổ phần kỹ thuật Seen
  (Tòa nhà Seen – KCN Từ Liêm – KM 13 Đường 32 Hà Nội)     

Phúc đáp công văn số 1951/CV ngày 05/07/2006 của Công ty Cổ phần kỹ thuật Seen về việc xem xét cho hưởng ân hạn nộp thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tra cứu thực tế trên mạng Quản lý rủi ro (QLRR) của Hải quan ngày 17/07/2006 thì Công ty không có dư nợ thuế quá hạn 90 ngày đối với tờ khai 45087/NKD ngày 07/11/2005 tại Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn KVI. Đây là số nợ phạt 17.100đ của tờ khai 45087/NKD ngày 07/11/2005. Đồng thời tra cứu trên mạng Kế toán 559 ngày 17/07/2006 thì hiện Công ty cũng không có nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp thuế quá hạn.

Để tạo Điều kiện cho Công ty trong hoạt động xuất nhập khẩu, đề nghị các Cục Hải quan Tỉnh; Thành phố để Công ty được hưởng ân hạn nộp thuế bình thường với Điều kiện: tại thời Điểm mở tờ khai, ngoài số nợ phạt chậm nộp của tờ khai trên, Công ty có đủ các Điều kiện quy định tại Tiết 2.2 Điểm 2 Mục III phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Điểm 2.1 Khoản 2 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan.

Đề nghị Công ty xuất trình chứng từ nộp thuế cho tờ khai 45087/NKD ngày 07/11/2005 trên cho Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, nếu thực sự Công ty không nợ thuế quá hạn 90 ngày đối với tờ khai này thì xác nhận và báo cáo về Tổng cục theo đúng hướng dẫn tại công văn 2396/TCHQ-KTTT ngày 02/06/2006 của Tổng cục để tiến hành xóa nợ thuế đã từng bị cưỡng chế trên hệ thống QLRR cho Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần kỹ thuật Seen biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết cụ thể./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 


Đặng Thị Bình An