Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3266/TCHQ-GSQL
V/v: TNTX đối với linh kiện, phụ
tùng để phục vụ sửa chữa tàu biển

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Đại lý hàng hải Vũng Tàu
(Địa chỉ: số 4, Quang Trung, TP Vũng Tàu)

Trả lời Công văn số 247/ĐLHH ngày 18/7/2006 (bản fax) của Đại lý Hàng hải Vũng Tàu về việc mở tờ khai đối với phụ tùng tàu biển nhập khẩu qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất để sửa chữa tàu biển tại cảng PV Gas Vũng tàu và xuất cảnh luôn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 32, Mục 4, Chương II Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan thì lô hàng phụ tùng tàu biển phục vụ cho việc sửa chữa tàu biển nước ngoài thuộc loại hình tạm nhập tái xuất. Về thủ tục hải quan: Hàng tạm nhập làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, khi tái xuất làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ.

Yêu cầu Đại lý Hàng hải Vũng Tàu liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu nói trên để làm thủ tục tạm nhập, tái xuất.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Bà Rịa – Vũng Tàu
(để thực hiện);
- Cục HQ TP HCM
(để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu