Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 3262/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2007

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 440 CT/KK-KTT ngày 10/7/2007 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về kê khai nộp thuế GTGT đối với xây dựng nhà và cơ sở hạ tầng để bán hoặc chuyển nhượng:

Điểm 3 Mục I phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

“Khi dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp mới đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công ty TNHH Đầu tư Phi long là chủ dự án đầu tư Chi nhánh tại tỉnh Tây Ninh, Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Phi long đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đã đăng ký nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh. Như vậy, Chi nhánh phải thực hiện kê khai, nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh (vấn đề này Tổng cục Thuế đã có công văn số 3040/TCT-CS ngày 1/8/2007 trả lời Công ty TNHH Đầu tư Phi Long)

2. Về việc áp dụng khung giá đất để xác định số tiền sử dụng dất được miễn, giảm:

Điều 17 Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất quy định: “UBND cấp tỉnh căn cứ vào Nghị định này để ban hành giá các loại đất cụ thể công bố công khai áp dụng từ ngày 01/01/2005”

Điểm 1 Mục III phần D Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tồn tại về nộp tiền sử dụng đất như sau: “Trường hợp đã được giao đất nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất thì này nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Đầu tư Phi Long đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ có hiệu lực nhưng đến nay chưa nộp tiền sử dụng đất thì xác định số tiền sử dụng đất phải nộp, số tiền được miễn, giảm theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004, áp dụng giá đất do UBND tỉnh quy định căn cứ khung giá đất ban hành kèm theo Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ thực hiện từ ngày 1/1/2005.

Việc xét miễn, giảm tiền thuê đất kho ngoại quan của chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Phi Long cũng theo nguyên tắc nêu trên: chi nhánh nhận được Quyết định miễn, giảm tiền thuê đất từ tháng 5/2004 nhưng đến tháng 12/2006 chưa nộp tiền thuê đất thì xác định số tiến thuê đất phải nộp, số tiền được miễn, giảm theo bảng giá đất do UBND tỉnh quy định căn cứ khung giá đất ban hành kèm theo Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ thực hiện từ ngày 1/1/2005.

3. Thuế GTGT mặt hàng cồn công nghiệp:

Điểm 2.4 Mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định mức thuế suất 5% đối với hàng hóa dịch vụ: “Sản phẩm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, phòng bệnh theo Danh Mục mặt hàng nêu tại Phụ lục số 1 và 2 ban hành kèm theo Thông tư này”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì sản phẩm cồn Ety Alcol và cồn Etanol đều có công thức hóa học là C2H5OH quy định tại Điểm 87 và Điểm 167 Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 nêu trên áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Công ty TNHH An Đức sản xuất mặt hàng cồn công nghiệp có tên gọi là Etanol, có công thức hóa học là C2H5OH, sản phẩm bán ra áp dụng thuế suất 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TĐTT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương