Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3261/BLĐTBXH-LĐVL
V/v giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Trả lời Công văn số 658/LĐTBXH đề ngày 15/8/203 của quý Sở về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Điểm 1 và Điểm 2 của công văn nêu trên: Theo quy định tại Điểm 3 Thông tư số 11/203/TT-BLĐTBXH ngày 22/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì thời điểm tuyển dụng chỉ để làm căn cứ xác định người lao động có thuộc đối tượng áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ. Trường hợp người lao động có thời gian làm việc thuộc khu vực nhà nước chuyển sang làm việc ở đơn vị không thuộc khu vực nhà nước, sau đó tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp cũ thuộc khu vực nhà nước cho đến khi doanh nghiệp tiến hành sắp xếp lại thì thời điểm tuyển dụng được tính từ thời điểm cuối cùng làm việc trong khu vực nhà nước (xem ví dụ tại Điểm 3 Thông tư số 11/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/5/203 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

2. Điểm 3 và Điểm 4 của công văn nêu trên: Theo quy định tại Điểm 5 Thông tư số 11/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước được cộng dồn để tính chế độ trợ cấp mất việc làm trừ thời gian người lao động đã nhận trợ cấp thôi việc, mất việc làm, chế độ xuất ngũ hoặc phục viên, thời gian không hưởng lương từ nguồn doanh nghiệp nhà nước hoặc ngân sách nhà nước.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin thông báo để quý Sở hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng