Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3260/LĐTBXH-TĐVL
V/v Giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 185/LĐTBXH đề ngày 1 tháng 9 năm 2003 của quý Sở về nội dung ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 và Khoản 4 Điều 10 của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ thì doanh nghiệp nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần được phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư hai lần:

Lần một là doanh nghiệp nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần.

Lần hai là Công ty cổ phần được chuyển từ doanh nghiệp nhà nước có phương án cơ cấu lại trong vòng 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin thông báo để quý Sở hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng