Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3258/BLĐTBXH-TL
V/v xếp lương đối với lao động có trình độ cao đẳng

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty Khảo sát và đo đạc Hà Nội

Trả lời công văn số 184/KSĐĐ ngày16/9/2003 của Công ty Khảo sát và đo đạc Hà Nội về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp, thì việc xếp lương phải bảo đảm nguyên tắc: “Làm công việc gì, chức vụ gì hưởng lương theo công việc đó, chức vụ đó thông qua hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể”. Theo nguyên tắc này, việc xếp lương đối với những lao động tốt nghiệp hệ cao đẳng được thực hiện như sau:

- Nếu được tuyển dụng là công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh thì căn cứ vào công việc giao, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân, doanh nghiệp tổ chức kiểm tra trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề. Người lao động đạt bậc nào thì xếp vào bậc lương của nghề đó theo các thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định tại Nghị định nêu trên.

- Nếu được tuyển dụng làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ tại doanh nghiệp thì làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở ngạch nào được xếp lương ở ngạch đó (có thể xếp lương theo ngạch cán sự chuyên viên tuỳ theo công việc đảm nhận) theo bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ trong doanh nghiệp do Nhà nước quy định tại Nghị định nêu trên. Nếu tiêu chuẩn của ngạch đó đòi hỏi trình độ đào tạo cao hơn (đối với người có trình độ cao đẳng nhưng làm công việc quy định trình độ đào tạo là đại học) thì ghi nợ trình độ để người lao động sau đó tiếp tục học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn.

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty biết và áp dụng thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân