Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3255/TCT-CS
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi:

Doanh nghiệp tư nhân Cao Bắc
(Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn)

Trả lời công văn số 28/CV-DN ngày 28/6/2007 của Doanh nghiệp tư nhân Cao Bắc về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 5 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/08/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Dịch vụ sửa chữa, bảo hành áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. Riêng sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải là sản phẩm cơ khí; dịch vụ đăng kiểm các phương tiện và thiết bị ngành giao thông vận tải áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tải là sản phẩm cơ khí có thay thế phụ tùng thì doanh thu từ dịch vụ sửa chữa và tiền công áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%, các loại phụ tùng thay thế áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với từng mặt hàng bán ra theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Doanh nghiệp tư nhân Cao Bắc được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bắc Kạn;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC;
- Lưu  VT; CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương