Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3245/BLĐTBXH-TL
V/v thông báo tiền lương

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội

Trả lời công văn số 1018/NHCSXH ngày 08/8/2003 của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 9475 TC/TCNH ngày 11/9/2003 và Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 1079/NHNN ngày 15/9/2003, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Trong 03 năm đầu từ năm 203 đến năm 2005, quỹ tiền lương hàng năm của Ngân hàng Chính sách xã hội được xác định bằng số lao động thực tế sử dụng bình quân trong năm nhân với mức tiền lương bình quân 1.744.267 đồng/người/tháng để thực hiện phân phối quỹ tiền lương cho các đơn vị thành viên và trả lương cho người lao động gắn với năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng