Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3241/TCT-CS
V/v tính thuế chuyển quyền SDĐ và lệ phí trước bạ nhà đất

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cơ quan An ninh điều tra

Trả lời công văn số 1198/ANĐT ngày 03/8/2007 của Cơ quan An ninh điều tra về việc xác minh mức lệ phí trước bạ và thuế chuyển quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, Lệ phí trước bạ hiện hành theo hướng dẫn tại các văn bản sau:

- Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất.

- Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 8/01/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ.

- Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ.

2. Về số thuế CQSDĐ và lệ phí trước bạ phải nộp: Do căn cứ tính thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ nêu tại công văn số 1198/ANĐT chưa cụ thể về diện tích, vị trí… nên Tổng cục Thuế chưa xác định được số thuế và lệ phí trước bạ phải nộp theo đề nghị của cơ quan An ninh điều tra. Tổng cục Thuế đề nghị cơ quan An ninh điều tra làm việc với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để xác định số thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ phải nộp cụ thể.

Tổng cục Thuế xin thông báo để cơ quan An ninh điều tra được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương