Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3230/TCT-CS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Hàng hải Thiên An

Trả lời công văn số 067/CV-T ngày 19/05/2007 của Công ty cổ phần Hàng hải Thiên An về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 42 Mục VIII Phần B “Danh Mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư” ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật đầu tư quy định ngành nghề “Phát triển vận tải công cộng bao gồm: vận tải bằng phương tiện tàu biển…” thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư.

Tại Điểm 2 Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định về thuế TNDN quy định về miễn, giảm thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh đang hoạt động có dự án đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh như sau: “Được miễn 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 04 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh Mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Hàng hải Thiên An là cơ sở kinh doanh đang hoạt động, từ ngày 04/04/2007 Công ty đầu tư vào ngành nghề “vận tải bằng phương tiện tàu biển” thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, do đó dự án kinh doanh “vận tải bằng phương tiện tàu biển” của Công ty được miễn thuế TNDN 01 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 04 năm tiếp theo; Công ty không được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với dự án này.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Hàng hải Thiên An biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT TP. HCM;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 3230/TCT-CS về việc ưu đãi thuế TNDN do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 3230/TCT-CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 13/08/2007
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 13/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản