Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3228/TCT-CS
V/v: tổ chức thực hiện ủy nhiệm thu thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Từ ngày 01/07/2007, việc ủy nhiệm thu thuế của cơ quan thuế được thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều 9 Chương I Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006; Điều 3 Chương I Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế; Phần D Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 06 năm 2007 hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế; Quyết định số 68/2007/QĐ-BTC ngày 01/08/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn.

Các quy định trên đã quy định rõ các loại thuế do cơ quan thuế được ủy nhiệm cho các tổ chức, cá nhân thực hiện thu; mẫu Hợp đồng ủy nhiệm thu; trách nhiệm của cơ quan thuế và trách nhiệm của bên được ủy nhiệm thu; kinh phí ủy nhiệm thu.

Để công tác ủy nhiệm thu đạt hiệu quả cao, thống nhất và bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các Khoản thuế vào Ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế thực hiện xây dựng kế hoạch để triển khai công tác ủy nhiệm thu phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và đảm bảo tuân thủ đúng các nội dung đã được quy định trong Luật quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và báo cáo với Ủy ban nhân dân địa phương, Tổng cục Thuế để có sự chỉ đạo.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc khó khăn, đề nghị các Cục thuế có công văn phản ánh về Tổng cục để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- LĐ Tổng cục (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương