Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3222/TCHQ-GSQL
V/v: Tạm nhập xe ôtô

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty thức ăn chăn nuôi liên doanh Việt – Trung
(Đ/c: xã Thanh Hưng - huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên) 

 

Trả lời công văn số 31/CV-CT ngày 20/06/2006 của Công ty TACN Liên doanh Việt – Trung về đề nghị được tạm nhập miễn thuế xe ôtô dưới dạng tài sản di chuyển, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2.3, Khoản 1, phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì chỉ có đối tượng được phép định cư tại Việt Nam mới được nhập miễn thuế xe ôtô, xe gắn máy đang sử dụng ở nước ngoài dưới dạng tài sản di chuyển.

Do vậy, trường hợp Bà Phàn Kiến Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty và ông Hoa Vĩ Kiệt kỹ sư người Trung Quốc làm việc tại Công ty không thuộc đối tượng được tạm nhập miễn thuế xe ôtô miễn thuế dưới dạng tài sản di chuyển theo quy định tại Điểm 2.3, Khoản I, phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục trả lời để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Điện Biên (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu