Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3212/TCHQ-KTTT
V/v: Xóa lỗi vi phạm 

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Cục Hải Quan Tp. Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần XNK Máy Và Phụ Tùng
(số 558, Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 809/PT ngày 11/07/2006 của Công ty Cổ phần XNK Máy & Phụ tùng về việc: Xin được xóa lỗi vi phạm; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo thông tin nợ thuế trên mạng Quản lý rủi ro ngày 14/07/2006 của Tổng cục Hải quan, thì Công ty Cổ phần XNK Máy & Phụ tùng đã từng nợ thuế quá 90 ngày của các tờ khai hải quan số 14660/NKD-KVI ngày 03/12/2005 tại Chi cục Hải quan KVI Cát Lái - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên theo giải trình kèm theo hồ sơ của Công ty, thì Công ty Cổ phần XNK Máy & Phụ tùng không nợ thuế quá 90 ngày của tờ khai hải quan số 14660/NKD-KVI ngày 03/12/2005 nói trên.

Để xử lý đúng quy định đối với trường hợp chủ hàng chấp hành tốt pháp luật tại Điểm 2.1 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra xác định nếu Công ty Cổ phần XNK Máy & Phụ tùng chưa từng nợ thuế quá 90 ngày của tờ khai hải quan số 14660/NKD-KVI ngày 03/12/2005 nói trên thì xác nhận và báo cáo về Tổng cục Hải quan để xóa nợ thuế đã từng bị cưỡng chế trên hệ thống Quản lý rủi ro theo hướng dẫn tại công văn số 2396/TCHQ-KTTT ngày 02/06/2006 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần XNK Máy & Phụ tùng được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Hải Phòng;
- Lưu: VP, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An