Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3206/TCHQ-KTTT
V/v: Xóa lỗi vi phạm 

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Cục hải quan tp. Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Rau Quả Tiền Giang
(cây số 1977 QL1, Xã Long Định, Châu Thành, Tiền Giang)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 210/CV-RQ ngày 04/07/2006 của Công ty Cổ phần Rau quả Tiền Giang về việc: Xin được xóa lỗi vi phạm; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo thông tin nợ thuế trên mạng Quản lý rủi ro ngày 13/07/2006 của Tổng cục Hải quan, thì Công ty Cổ phần Rau quả Tiền Giang đã từng nợ phạt chậm nộp thuế quá 90 ngày của các tờ khai hải quan số 9035 ngày 06/10/2003, số 9516 ngày 21/10/2003 tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên theo giải trình kèm theo hồ sơ của Công ty, thì Công ty Cổ phần Rau quả Tiền Giang chỉ nợ thuế quá hạn 51 ngày của tờ khai hải quan số 9035 ngày 06/10/2003, nợ quá hạn 36 ngày của tờ khai hải quan số 9516 ngày 21/10/2003.

Để xử lý đúng quy định đối với trường hợp chủ hàng chấp hành tốt pháp luật tại Điểm 2.1 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra xác định nếu Công ty Cổ phần Rau quả Tiền Giang chưa từng nợ thuế quá 90 ngày thì xác nhận và báo cáo về Tổng cục Hải quan để xóa nợ thuế đã từng bị cưỡng chế trên hệ thống Quản lý rủi ro theo hướng dẫn tại công văn số 2396/TCHQ-KTTT ngày 02/06/2006 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Rau quả Tiền Giang được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An