Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3203/TCHQ-KTTT
V/v: vướng mắc trong quá trình
thanh khoản NSXXK
 

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2006

 

Kính gửi:

 Công Ty SX-XNK Bình Dương
(Thuận An – Bình Dương – Việt Nam)
- Cục Hải Quan Bình Dương

 

Trả lời công văn số 251/CVCT ngày 28/6/2006 của Công ty SX-XNK Bình Dương về vướng mắc trong quá trình thanh khoản thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Phụ lục 2 ban hành theo Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Theo trình bày của Công ty SX-XNK Bình Dương việc thanh toán của Công ty với người mua nước ngoài là thanh toán bù trừ giữa giá trị nguyên liệu nhập khẩu và hàng hóa xuất khẩu tuy nhiên do một số lô hàng chất lượng kém phía khách hàng không thanh toán nên Công ty không có chứng từ thanh toán để thanh khoản thuế cho nguyên liệu nhập khẩu đã thực đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu. Đề nghị Cục Hải quan Bình Dương kiểm tra hồ sơ nhập khẩu, xuất khẩu của Công ty, nếu việc thanh toán bù trừ trên được thỏa thuận trong hợp đồng, đồng thời phía nước ngoài và Công ty SX-XNK Bình Dương có biên bản xác nhận việc không thanh toán (hoặc bồi thường) cho các lô hàng kém chất lượng thì thực hiện thanh khoản làm thủ tục hoàn thuế (không thu thuế) nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu cho Công ty SX-XNK Bình Dương theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty XNK Bình Dương, Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An