Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3199/VPCP-KTTH
V/v thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư,
Lao động – Thương binh và Xã hội;
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 2943/BTC-TCT ngày 17 tháng 3 năm 2009 và số 6573/BTC-TCT ngày 08 tháng 5 năm 2009), ý kiến của Bộ Tư pháp (công văn số 1456/TP-PLDSKT ngày 08 tháng 5 năm 2009), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (công văn số 1318/LĐTBXH-KHTC ngày 23 tháng 4 năm 2009). Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2527/BKH-TCTT ngày 15 tháng 4 năm 2009). Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1025/BNN-TC ngày 21 tháng 4 năm 2009), Bộ Xây dựng (công văn số 666/BXD-KHTC ngày 21 tháng 4 năm 2009) về việc thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1.Về vấn đề miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; việc tính thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp chuyển nhượng bất động sản là cây trồng trên đất và vấn đề miễn thuế đối với bất động sản nhận thừa kế giữa bố dượng, mẹ kế với con riêng, giao Bộ Tài chính thống nhất với cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 hoặc đầu tháng 6 năm 2009.

2. Đối với trường hợp cá nhân, hộ gia đình góp vốn bằng bất động sản vào doanh nghiệp, đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên và giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng