Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3192/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v mua cổ phần ưu đãi đối với người lao động trong DNNN cổ phần hoá

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty tư vấn hàng hải Tổng Công ty hàng hải Việt Nam

Trả lời công văn số 63-03/TVHH ngày 9 tháng 9 năm 2003 của Quý công ty về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Trả lời Điểm 1 của công văn trên: Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên tại thời Điểm cổ phần hoá đã được quy định rõ tại Khoản 1,2 Điều 27 Nghị định 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và Điểm 4, Điểm 7 Mục I (những quy định chung) Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chính sách đối với người lao động, khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần. Nếu người lao động có tên trong danh sách hưởng lương định kỳ hàng tháng của doanh nghiệp mà quý công ty hỏi, thoả mãn với những quy định trên thì được mua cổ phần giá ưu đãi.

2. Trả lời Điểm 2 của công văn trên:

Theo Khoản 3 Điều 4 Ngân sách số 44/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ, quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động quy định thì: người lao động đã nghỉ hưu chỉ được ký lại hợp đồng lao động theo mùa vụ. Theo quy định tại Điểm 4 Mục I Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH nói ở phần trên thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ không thuộc đối tượng mua cổ phần giá ưu đãi.

3. Trả lời Điểm 3 của công văn trên: Thời gian làm việc của người lao động trong trường hợp quý công ty hỏi không được tính để mua cổ phần với giá ưu đãi theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP .

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quỹ Công ty nghiên cứu để hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện chính sách đối với người lao động.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng