Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3191/BNV-CCHC
V/v phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Khoản 4, Điều 5 Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (ban hành kèm theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ) quy định trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: “Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp, sau khi có ý kiến thỏa thuận của các Bộ, cơ quan liên quan”.

Đến nay, nhiều địa phương có văn bản gửi về Bộ Nội vụ đề nghị hướng dẫn hoặc thỏa thuận phụ cấp này. Căn cứ đề nghị của các địa phương, Bộ Nội vụ dự thảo văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với các nội dung sau:

1. Thỏa thuận mức chi phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp tối đa không quá 200.000 đồng/người/tháng.

2. Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp hưởng phụ cấp này không hưởng chế độ trả lương làm thêm giờ quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 và Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/1/2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

Căn cứ thỏa thuận của Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức phụ cấp cụ thể cho từng bộ phận phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

Đề nghị Bộ Tài chính cho ý kiến tham gia để Bộ Nội vụ hoàn chỉnh văn bản gửi các địa phương.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, Vụ CCHC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn