Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3182/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế NK hàng ưu đãi  đầu tư trong nước 

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Đức Phương  
  (Số 291 Hoàng Văn Thụ, TP. Nam Định)
- Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 124/CVĐP ngày 19/5/2006 của Công ty TNHH Đức Phương về việc thuế nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu, tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Theo quy định tại Điểm 6, Điều 16, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm:

Thiết bị, máy móc phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy được miễn thuế nhập khẩu;

Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

2- Trường hợp của Công ty TNHH Đức Phương nhập khẩu máy móc, thiết bị, tạo tài sản cố định của Doanh nghiệp thuộc dự án khuyến khích đầu tư, theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư của UBND tỉnh Nam Định cấp được miễn thuế nhập khẩu theo quy định trên (kể cả Sơn bột dùng cho bể sơn điện ly và chất dung môi kèm theo) chỉ để dùng sơn ôtô từ 5 chỗ ngồi đến 9 chỗ ngồi theo Quyết định số 115/QĐ-BCN ngày 27/10/2004 và công văn số 3306/BCN-CLH ngày 14/6/2006 của Bộ Công nghiệp xác nhận các loại vật tư bao gồm sơn bột điện cực hòa tan được trong nước và sơn điện ly kèm theo dung môi để sơn nhúng phụ tùng ôtô trong môi trường điện ly hiện tại trong nước chưa sản xuất được.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa căn cứ vào hồ sơ gốc lưu tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa và Công ty TNHH Đức Phương được biết, thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

 
 
Đặng Thị Bình An