Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3180/TCT-HT
V/v: Chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty TNHH TM & DV Viễn thông Mêkông

Trả lời công văn số 621/CVMK ngày 09/7/2007 của Công ty TNHH TM & DV Viễn thông Mêkông hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 3 Mục I Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính quy định về giá tính thuế GTGT: “Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu, tặng, khuyến mại hoặc để trả thay lương là giá tính thuế GTGT được xác định theo giá tính thuế của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời Điểm phát sinh các hoạt động này...”.

Tại Điểm 5.4b Mục IV Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên quy định việc sử dụng hóa đơn, chứng từ: “Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo:

Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo, trả thưởng, trả thay tiền lương cho người lao động hoặc tiêu dùng nội bộ không phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hoặc phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa cho khách hàng…”.

Căn cứ vào các quy định trên, kể từ ngày 04/6/2007, ngày Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành thì hàng hóa khuyến mại máy điện thoại F3C và Sim forever 75 thuộc diện chịu thuế GTGT (kể cả hàng khuyến mại còn tồn trước ngày 04/6/2007). Khi S-Telecom và Western Telecom xuất bán máy điện thoại F3C và Sim forever 75 khuyến mại phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán máy điện thoại F3C và Sim forever 75 cho khách hàng. Giá tính thuế GTGT của hàng hóa khuyến mại được xác định theo giá tính thuế của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời Điểm phát sinh các hoạt động này.

Trường hợp hàng hóa khuyến mại thuộc diện không chịu thuế GTGT thì trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ. 

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH TM & DV Viễn thông Mêkông biết, thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh;
- Lưu VT, PC, HT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương