Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3180/TCHQ-KTTT
V/v: thời hạn nộp thuế 

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: 

- Công ty TNHH CN Gỗ Grand Art
 (Đường 17, Khu CN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương)
- Cục Hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số 89/XNK-GAF/2006 ngày 26/6/2006 của Công ty TNHH CN Gỗ Grand Art về đề nghị được áp dụng thời hạn nộp thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty TNHH CN Gỗ Grand Art do thanh Khoản nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu chậm dẫn đến chậm nộp thuế quá 90 ngày cho số nguyên, phụ liệu dư thừa sau khi thanh Khoản. Để giảm bớt khó khăn cho Công ty trong quá trình hoạt động SXKD, trong khi số nợ thuế quá hạn 90 ngày không lớn (209.789 đồng) Công ty đã nộp đầy đủ, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Bình Dương kiểm tra hồ sơ nhập khẩu và tình hình nợ thuế của Công ty, trường hợp ngoài Khoản nợ thuế quá hạn 90 ngày trên Công ty không còn nợ Khoản thuế, phát quá hạn nào khác thì Công ty được coi là doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về thuế để áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với các lô hàng nguyên liệu nhập khẩu tiếp theo với Điều kiện Công ty đáp ứng đủ Điều kiện quy định tại Điểm 2.2 Mục III Phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Điểm 2.1 Phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH CN Gỗ Grand Art, Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT (2), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

 
 
Đặng Thị Bình An