Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3178/TCT-HT
V/v: Kê khai thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty liên doanh sợi tổng hợp Hoa Việt

Công ty liên doanh sợi tổng hợp Hoa Việt có công văn số 03/CV ngày 12/7/2007 hỏi về kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), về nội dung này Tổng cục hướng dẫn như sau:

Tại Điểm 3 phần I của bản hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính quy định: “3. Số tiền ghi trên tờ khai làm tròn đến đơn vị tiền là đồng Việt Nam. Không ghi số thập phân trên tờ khai thuế GTGT. Đối với các chỉ tiêu không có số liệu phát sinh trong kỳ tính thuế thì bỏ trống không ghi. Nếu các chỉ tiêu có kết quả tính toán nhỏ hơn không thì phần số ghi vào Tờ khai được để trong ngoặc (...). Các chỉ tiêu Điều chỉnh trên tờ khai phải có Bảng giải trình đính kèm

Căn cứ vào các quy định trên, khi lập tờ khai thuế GTGT các chỉ tiêu “Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này” – Mã số [41]: Chỉ tiêu “Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau” – Mã số [43]), nếu có kết quả tính toán nhỏ hơn không (0) thì Công ty ghi vào Tờ khai kết quả đó và được để trong ngoặc (…).

Kể từ ngày 01/7/2007, việc kê khai thuế GTGT được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Công ty liên doanh sợi tổng hợp Hoa Việt biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Hà Nam;
- Lưu VT, PC, HT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương