Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

SỐ 3176/TCHQ-GSQL

Hà Nội ngày 13 tháng 07 năm 2006

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 3176/TCHQ-GSQL NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2006 VỀ VIỆC THÔNG BÁO MẪU DẤU, TÊN VÀ CHỮ KÝTRÊN CÁC LOẠI C/O CỦA CĂMPUCHIA

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan thông báo mẫu dấu, tên và mẫu chữ ký của tổ chức và cá nhân có thẩm quyển ký các loại C/O của Cămpuchia cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện theo danh sách đính kèm (gồm 3 trang), bắt đầu từ ngày 01/7/2006. Danh sách đã thông báo trước đây có giá trị hiệu lực đến ngày 30/6/2006.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cập nhật kịp thời để thực hiện theo quy định hiện hành.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc