Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3174/TCT-HT
V/v: thuế suất thuế GTGT đối với phí THC

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty TNHH TMDV GNHH F.D.I

Trả lời vướng mắc của Công ty TNHH TMDV GNHH F.D.I gửi Tổng cục thuế qua hộp thư điện tử đường dây nóng về việc áp dụng thuế GTGT cho dịch vụ Terminal Handling Charge (THC), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2.38, mục II, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì dịch vụ Terminal Handling Charge (THC) thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 5%.

Trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp trực tiếp dịch vụ THC cho các chủ phương tiện hoạt động vận tải quốc tế để sử dụng cho hoạt động vận tải quốc tế thì không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT căn cứ theo quy định tại điểm 1.23.d, mục II Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế TPHCM;
- Lưu VT, PC, HT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương