Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3157/LĐTBXH-TL
V/v đơn giá tiền lương năm 2003 của Tổng công ty Công nghiệp tầu thuỷ VN

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty công nghiệp tầu thuỷ Việt Nam

Trả lời công văn số 1077/TCCB-LĐ ngày 14/8/2003 của Tổng công ty Công nghiệp tầu thuỷ Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 9052 TC/TCDN ngày 29/8/2003, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận như sau:

1. Đơn giá tiền lương theo doanh thu năm 2003 đối với các đơn vị thành viên và văn phòng Tổng công ty công nghiệp tầu thuỷ Việt Nam là 120 đồng/1.000 đồng doanh thu, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 là:

- Tổng doanh thu: 3.179.500 triệu đồng;

- Thu nhập của doanh nghiệp (lợi nhuận): 34.817 triệu đồng;

- Nộp ngân sách: thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi doanh thu thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Doanh thu thực tế thực hiện đến dưới 110% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% so với đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện cao hơn kế hoạch đạt từ 110% đến dưới 120% thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 10% đơn giá gốc.

3. Đối với đơn giá tiền lương một số sản phẩm, dịch vụ khác còn lại của Tổng công ty, Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo Tổng công ty xây dựng đơn giá tiền lương và quyết định đơn giá tiền lương cho các đơn vị trên cơ sở định mức lao động, năng suất lao động, hiệu quả và mức tiền lương bình quân theo đơn giá của sản phẩm, dịch vụ đó không cao hơn tiền lương bình quân theo đơn giá tiền lương bình quân do Nhà nước giao và báo cáo về Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội để theo dõi.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp tầu thủy Việt Nam ra quyết định theo thẩm quyền giao đơn giá tiền lương năm 2003 đối với các đơn vị thành viên trong phạm vi đơn giá tiền lương theo thoả thuận tại công văn này, đảm bảo tiền lương, thu nhập hợp lý gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả thực sự của các đơn vị thành viên./.

 

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng