Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3151/TCT-CS

V/v: Chính sách thuế môn bài

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2007 

 

 

Kính gửi: Trường trung học phổ thông dân lập Lê Doãn Nhã

Trả lời công văn số 20/CV ngày 02/7/2007 của Trường trung học phổ thông dân lập Lê Doãn Nhã hỏi về việc nộp thuế môn bài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 15/6/2007, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2353/TCT-PCCS trả lời Cục thuế tỉnh Nghệ An về thuế môn bài đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập. Tiếp theo công văn này, Tổng cục Thuế giải thích để Quý Trường hiểu rõ hơn như sau:

Các trường công lập là đơn vị sự nghiệp nên thuộc đối tượng Điều chỉnh của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Nếu trường công lập chỉ thực hiện nhiệm vụ chính trị là đào tạo theo quy định của Nhà nước, thu học phí theo quy định thì các trường công lập không thuộc đối tượng Điều chỉnh của các Luật thuế (bao gồm cả thuế môn bài). Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP nói trên thì nếu trường công lập có các dịch vụ đào tạo khác thì các trường công lập cũng phải đăng ký, kê khai, nộp thuế theo quy định của Luật thuế.

Các trường dân lập là cơ sở ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục nên thuộc đối tượng Điều chỉnh của Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập. Tại Khoản 1 Điều 15 Chương III Nghị định số 53/2006/NĐ-CP nói trên có quy định: Trách nhiệm của cơ sở ngoài công lập phải đăng ký với cơ quan thuế khi hoạt động làm căn cứ xác định ưu đãi về thuế. Căn cứ theo quy định này thì các trường dân lập khi hoạt động phải đăng ký với cơ quan thuế.

Chính sách thuế môn bài áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động thuộc diện phải đăng ký với cơ quan thuế và phải trả một Khoản bắt buộc gọi là thuế môn bài để nhằm Mục đích kiểm soát về số lượng những đối tượng mà cơ quan thuế phải quản lý.

Như vậy các trường dân lập khi hoạt động phải đăng ký với cơ quan thuế và phải nộp thuế môn bài là đúng với chính sách hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Trường trung học dân lập Lê Doãn Nhã được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- CT tỉnh Nghệ An;
- Ban PC, HT;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương